§ 1 Navn
Klubbens navn er: Aarhus video&fotoklub.

§ 2 Formål
Klubbens formål er, at fremme interessen for videoproduktion på amatørbasis.
(Ingen kommercielle interesser)

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der ikke har økonomisk og professionel interesse i foreningens formål, men udelukkende anvender udstyr og skaber produktioner på amatørniveau. Vurdering af medlemskab foretages om nødvendig af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 4 Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
– a Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen ud fra et godkendt budget for det kommende år og godkendes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. marts samme år.
– b Nye medlemmer betaler fra indmeldelsesdato forholdsvis for resterende antal hele måneder i regnskabsåret.
Restance medfører automatisk udelukkelse til restancen er indbetalt.

§ 5 Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant og konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er ansvarlig i alle klubbens anliggender og fastsætter selv sin forretningsgang.
Bestyrelsen kan alene eller med medlemmernes tilslutning anmode enkeltpersoner eller grupper om, at varetage bestemte opgaver. Disse enkeltpersoner og grupper er ansvarlig overfor bestyrelsen, og kan i fornødent omfang deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
–  a. Valg
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
2 medlemmer af bestyrelsen afgår efter tur hvert år på generalforsamlingen.
Genvalg af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan kun ske 2 gange.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen blandt medlemmerne en stedfortræder, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling.
– b. Afstemning
Afstemning finder sted ved simpel stemmeflertal, skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved lovændringer kræves dog mindst 75% af de afgivne stemmer for de pågældende forslag.

§ 6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse og dagsorden udsendes med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail.
Dagordenen skal mindst omfatte følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab (herunder fremlæggelse af budget
og fastsættelse af kontingent for det kommende år.)
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen (i. h. t. § 5,a )
6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 25% af medlemmerne skriftligt begærer det.

§ 8 Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 9 Opløsning af klubben
Klubbens opløsning kan kun finde sted på en i samme øjemed indvarslet general – forsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 75%  af medlemmerne er repræsenteret, og at opløsningen vedtages med 75% flertal.
Såfremt dette stemmeflertal ikke opnås, indkaldes senest 1 måned efter til fornyet generalforsamling, hvor opløsning af klubben kan ske ved mindelig stemmeflertal.
Stemmeret på denne generalforsamling kræver mindst 1 års medlemskab.
Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af klubbens formue og midler.

Vedtagelse
Således vedtaget på Aarhus Videoklubs generalforsamling den 2. april 2003 Rev. den 8. februar 2006 og 3. februar 2010.
De samme vedtægter er gældende under klubbens nye navn, Aarhus video&fotoklub. pr. 2016